هشدار! از آنتی بیوتیک ها استفاده نکنید

کانال تلگرام ایران مزاج

بسم الله الرحمن الرحیم

سال گذشته یک گفتگوی ساده و جذاب بین یک پزشک و بیمار مطالعه کردم که مدت زیادی باعث درگیری فکرم شد.

این داستان مربوط به آنتی بیوتیک هاست و پیشنهاد می کنم حتما آن را مطالعه کنید.

در پایان داستان هم چند نکته را خدمت شما خواهم گفت که خودتان باید قضاوت کنید به این نوع داروها نیاز داریم یا خیر

 

آنتی بیوتیک ها

داستان آنتی بیوتیک ها

“ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺁﻣﺪ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻡ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻫﻢ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻡ؟

ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ؛ ﺁﺭﻧﺠﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ؛

ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻡ:
ﺧﻨﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ، ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻋﺎﺭﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ….

ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻗﻀﯿﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺮ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻭﭼﺮﺧﯿﺪﻡ. ﮔﻔﺘﻢ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ.

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺷﻤا ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩ: ﺁﻧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺪ. ﺑﯿﻮ ﯾﻌﻨﯽ !……؟
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ “ﺿﺪ ﺣﯿﺎﺕ”؟

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﻓﻮﺭﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﮐُﺸﻨﺪﻩ
ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﻫﻤﯿﻨﻘﺪﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

داروهای چرک خشک کن

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ:
١ – ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﺨﺮﺩ.
٢ – ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ” ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ” ﺍﺳﺖ.

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ، ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ، ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭼﺮﮎ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ.”
ضد عفونت

 

عوارض آنتی بیوتیک ها

درست است که ترجمه آنتی بیوتیک درست نیست ولی همین کلمه هم جای حرف دارد.

اگر به واژه چرک خشک کن دقت کنیم، می بینیم که چرک یا عفونت را خشک میکند.
خشک کردن به معنی دفع نیست.
شخصی که بخاطر جوش یا زخم یا خلط سینه یا عفونت بدن از این داروها استفاده کند موقتا به نتیجه خواهد رسید

ولی

چرک و عفونتی که خشک شده است، بعدا به شکلی بدتر و یا نوع دیگری برمیگردد زیرا خشک شده اما دفع نشده است.
این ماده ی خشک در بدن می تواند مجددا رطوبت گرفته و تبدیل به چرک شود و خود را در سینه یا سینوس ها یا مناطق دیگر بدن نشان دهد.

و استفاده از این داروها باعث رفع علت بیماری نمی شود.

یک مثال واقعی:

شخصی دارای عفونت شصت پا بود و طبق نسخه پزشک، به مقدار زیادی کپسول آموکسی سیلین استفاده می کرد.

خب مدتی خوب بود ولی به محض قطع کردن داروها مجددا دچار عفونت می شد.
این ماجرا چند ماه با نسخه های مختلف ادامه داشت ولی هیچ وقت بهبودی کاملی در کار نبود.

نهایتا متوجه شدیم که مقداری از ناخن شصت پای فرد داخل گوشت رفته و به این علت دچار چرک و عفونت می شود.

در آخر با یک کار فیزیکی کوچک روی ناخن پا برای همیشه از این درد نجات یافت.
متوجه شدید که باید علت بیماری ها را برطرف کرد نه اینکه از دارو استفاده کنیم.

پس خوردن آنتی بیوتیک ها برای سینوزیت و جوش و زخم و غیره کار درستی نیست.

 

این مطلب را ببینید: مراحل درمان

 

و همه می دانیم که مصرف این داروها زیاد بوده و منجر به مقاومت میکروب ها شده است.

راه آن استفاده از داروهای متنوع و قوی تر بوده که هم گران تر هستند و هم با عوارض بیشتر

یک بررسی شخصی داشتیم درباره عوارض آنتی بیوتیک ها در کتاب هایی که توسط خود پزشکان نوشته شده است.

موارد زیر، از عوارض شایع هستند:
اسهال – تهوع – یبوست – بیماری های خونی و کلیوی – سردرد – حساسیت های پوستی
و سایر عوارض

این ها مواردی هستند که اولا متوجه آن شده اند و دوما اطلاع رسانی شده است.
یعنی عوارضی هستند که فعلا شناسایی نشده. و پزشکان همه چیز را در کتاب نمی نویسند.

راه حل چیست؟

باید از جایگزین ها استفاده کرد.

 

جایگزین آنتی بیوتیک ها

این موارد را فقط معرفی می کنیم. جای توضیح مفصل و نحوه مصرف آن ها در اینجا نیست.

بعضی خوراکی و بعضی غیر خوراکی هستند.

بعضی دارای اثربخشی بسیار بالا و سریع و بعضی کم هستند.

پونه – نعنا – اسفند – عنبرنسا – شلغم – آویشن – مرزنگوش

کندر – خاکشیر – عسل – سیب – نمک – سیر – پیاز – اکالیپتوس

توصیه می کنم سر خود از داروهای شیمیایی و گیاهی استفاده نکنید.

 

منبع: iranmezaj.ir/?p=10424

با امتیاز ۵ ستاره از ما حمایت کنید
آموزش طب

17 نظرات

 1. ماءده جان کپسول باز کن,گردش روی زخم یا اون جای که چرک کرده بریز.و بعد یکمی هم جوش شیرین بریز رو پاهت خوب میشه,اول جوش شیرین تنها بریز جای که چرک کرده,خشک میکنه خوب میشه

 2. سلام عرض می کنم
  حقیقتا من یک ماه و نیم پیش پام توی کفش زخم شد. توی راه ساحل بودیم. رسیدیم دریا و من دیدم پام زخم شده توی کفش ولی رفتم شنا، و پامو توی آب و شن دریا زدم… این شست پا عفونت کرد. اول دکتر ۲۰ تا اموکسی سیلین ۸۵۷ داد. بعد ۲۰ تا سفالکسین داد. بعد دوباره ۲۰ تا سفالکسین داده بخورم. گفت تموم شد بیا ببینم خوب شده یا نه. خواهش می کنم کمکم کنید دیگه خسته شدم از این زخم که خوب نمیشه. اول اینکه قربان این انتی بیوتیک ها با این اندازه ضرر نداره؟ به بدنم اسیب نزنه؟ بعد اینکه راستش یکی از دوستام گفت کپسول آنتی بیوتیک خوراکی رو باز کن و پودرش روی زخمت بریز، به نظرتون این طوری خوب میشه؟
  خواهش می کنم کمکم کنید.
  پیشاپیش سپاسگزارم از وقت و توجه شما

  • سلام و درود
   درباره عوارض این دارو می توانید اطلاعات زیادی در اینترنت ببینید.
   پیشنهاد می شود حضورا به متخصص طب سنتی مراجعه کنید.

 3. سلام احساس میکنم اینارو گفتید تا مردم رو بیشتر ب سمت عطاری بکشونید ولی بااینکه با داروهای شیمیایی مخالفم اما با عطاری هم موافق نیستم چون واقعا کاربیخودیه. خوب که نمیشی هیچ فقط الکی وقتتو میگیری. ای کاش بعدها داروهایی بیاد که بتونه جایگزین همه ی اینا بشه و عوارضی هم نداشته باشه

 4. سلام و درود خدا بر آقای موذن
  ممنونم بابت مطالب مفیدتون

 5. سلام
  ممنون از مطلب خوبتون
  آیا مصلحی برای این دارو هست؟! من بااینکه درمان خیلی زیادی(طب سنتی) انجام دادم(همراه با تمام اصول و اصلاح تغذیه و…) اما نتیجه نگرفتم
  گاهی که خیلی دمل ها در سرم شدید میشه مجبورم ۶-۸ عددی بخورم
  از ناچاری و اجبار آموکسی سیلین مصرف میکنم، میشه مصلحی معرفی کنید ضرر های این کپسول به حداقل برسه!؟

 6. من سه سال بود از چرک خشک های قوی استفاده میکردم والان نزدیک ۶ماهه دیگه استفاده نمیکنم میخواستم بدونم عوارضش تا آخر باقی میمونه یا کم کم عوارض از بین میرود از سفالکسین وتتراسایکلین برای جوش هام استفاده میکردم

 7. سلام. باتشکر از مطالب عالیتون. من عفونت گوش دارم و خوردن چرک خشک کن«فارینات»(اسمش شاید بچیز دیگست!)که پزشک داده بود رو قطع کردم:((عوارض وحشتناکی داشت. یبوست شدید،تهوع،گیجی و سردرد ووووو. خب شروعشم بکنم دیگ باکتری مقاوم…چیکارکنم؟؟فقط قطره ریختن کافیه؟؟(دکسون و کلرامفنیکل)..یسره پونه نعناع بخورم؟؟:(((لطفاکمکم کنید. ده روزه ساکشن گوش انجام دادم…وگرنه پر از عفونت بود…بااین روال دوباره باکتریا تکثیر میشن و پر میشه…لطفاکمکم کنید. خیلی ممنونم

   • باسلام مجدد خدمت شما. ببخشید ولی گوشم پر نمیشه؟!یجور بدتر کر نمیشم؟!چون عسل غلیظه…چجوری در بیاد؟…و تازه عسل واقعی کم میشه پیدا کرد…ببخشید راه دیگه ای هست؟دود کردن عنبرنسا چطور؟چندشبه چرک گوشم برگشته مثل چشمه ای ک از دل زمین میجوشه!با تشکر فراوان

 8. ببخشید، تو متن اشاره نکدید که کدوم اثرش بیشتر و سریعتر و‌ کدوم کمتر و کندتر هستش

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید